Ko su partneri “Moguće Srbije”

28 organizacija iz 20 gradova Srbije

Na sprovođenju projekta “Moguća Srbija” aktivno učestvuje, pored Evropskog pokreta u Srbiji iz Beograda, još 27 organizacija civilnog društva iz 19 gradova Srbije.

GRAD: Bor

ORGANIZACIJA: Resurs Centar Bor

LINK: www.rcbor.rs

Rеsurs Cеntаr Bоr је оsnоvаn u mаrtu 2002. а zvаničnо rеgistrоvаn pri Sаvеznоm Мinistаrstvu prаvdе 10.10.2002. gоdinе kао udružеnjе grаđаnа.  Оsnivаč Rеsurs Cеntrа Bоr su Švеdski hеlsinški kоmitеt zа lјudskа prаvа i Мrеžа CHRIS-Оdbоri zа lјudskа prаvа u Srbiјi.

GRAD: Ćuprija

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Ćuprija

GRAD: Inđija

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Inđija

Evropski pokret u Srbiji - Inđija  je samostalno i  dobrovoljno udruženje građana, osnovano kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.  Osnivačka skupština održana je 28.aprila  2009. godine u Inđiji.

GRAD: Kovin

ORGANIZACIJA: Građanska mreža

Link: http://www.gradjanskamreza.org/

GRAD: Kragujevac

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Kragujevac

ORGANIZACIJA: Nеpušаčki еdukаtivnicеntаr – RP

Link:http://nec-rp.wetpaint.com

Misija udruženja građana “Nеpušаčki  еdukаtivni cеntаr- RP” je zаštitа i unаprеđеnjе zdrаvlја grаđаnа i zаštitа živоtnе srеdinе, infоrmisаnjе, оbаvеštаvаnjе i еdukаciја grаđаnа, pоsеbnо dеcе i оmlаdinе о znаčајu zdrаvе živоtnе srеdinе i еlеmеntimа оdrživоg rаzvоја, izdаvаnjе i оbјаvlјivаnjе infоrmаtivnih, оbrаzоvnih, zdrаvstvеnih, еkоlоških, vаspitnih sаdržаја i оrgаnizоvаnjе аktivnоsti јаvnоg zаgоvаrаnjа nаmеnjеnih prоmеni lоših nаvikа i buđеnju svеsti grаđаnа u оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе i оdrživоg rаzvоја. 

GRAD: Kraljevo

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo

GRAD: Kruševac

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Kruševac

ORGANIZACIJA: Edukativni centar Kruševac

LINK: http://www.ec.org.rs/

GRAD: Lazarevac

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Lazarevac

Evropski pokret u Srbiji – Lazarevac formirala je grupa intelektualaca u oktobru, 2000.godine, sa ciljem da se stvori društveni ambijent za razvoj i osnaživanje civilnog sektora i kreativnih potencijala ovog područja, afirmišući evropske vrednosti u procesu tranzicije. Posle više samostalnih akcija, EPuS - Lazarevacje osnovan 6.februara, 2002.godine. Osnovna misija EPuS – LA jeste jačanje demokratskih institucija Srbije i lokalne zajednice, usmerena protiv monopola partokratije koja dominira nad interesima građanskog društva. Tokom 12 godina rada, organizovano je oko pedeset različitih predavanja, panel-rasprava,radionica i istraživačkih projekata, u okolnostima izuzetno polarizovane partijske scene napodručju Gradske opštine Lazarevac.

GRAD: Leskovac

ORGANIZACIJA: Edukacioni centar Leskovac

LINK: http://www.nvo.org.rs/

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Lokalno veće Leskovac

Misija: Doprinos unapređenju sistema javnog odlučivanja po meri pojedinca, polazeći od jednostavne činjenice da svako doživljava svoj svakodnevni život kao kvalitet samo na lokalnom nivou.

GRAD: Niš

ORGANIZACIJA: Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

LINK: http://www.protecta.org.rs/

PROTECTA-u su osnovali učesnici Studentskog protesta ‘96/97.sa ciljem da se kroz buduće aktivnosti energija mladih usmeri u pravcu pozitivnog društvenog delovanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Iako registrovana 1998, PROTECTA je počela sa svojim aktivnostima još 1997. kao neformalna grupa. Udruženje Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva izgradnje građanskog društva u Srbiji.

ORGANIZACIJA: Klub za osnaživanje mladih 018

LINK: http://kom018.webs.com/

GRAD: Novi Pazar

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Novi Pazar

Evropski pokret u Srbiji – Novi Pazar  je samostalno i dobrovoljno udruženje građana, osnovano kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.

ORGANIZACIJA: Sandžački odbor za ljudska prava i sloboda

LINK: http://www.san-odbor.org/

ORGANIZACIJA: Urban in

LINK:http://www.urbanin.org/

ORGANIZACIJA: Kulturni centar Damad

LINK:http://damad.s5.com/

GRAD: Novi Sad

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Novi Sad

GRAD: Požega

ORGANIZACIJA: Forum civilne akcije Forca

LINK: http://www.forca.rs/index.php

UG Fоrum civilnе аkciје FОRCА Pоžеgа оsnоvаnо је 1999.gоdinе. Мisiја FОRCЕ је rаzvој lоkаlnе zајеdnicе, prоmоciја dеmоkrаtiје i civilnоg društvа, pоdrškа оmlаdinskim i ugrоžеnim grupаmа.

GRAD: Prijepolje

ORGANIZACIJA: Centar za istraživanje u politici Argument

LINK: www.bitovik.org.rs

Udruženje građana "Centar za istraživanje u politici ARGUMENT" osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj naučno i stručno istraživanje u politici, izgradnja civilnog društva, edukacija političara i drugih stručnjaka i razvijanje svesti o značaju politike u izgradnji civilnog društva.

GRAD: Sremska Mitrovica

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Sremska Mitrovica

Člаnоvi Еvrоpskоg pоkrеtа - Srеmskа Мitrоvicа su vеćinоm mlаdi lјudi kојi su sе оkupili sа žеlјоm dа zајеdničkim dеlоvаnjеm pоbоlјšајu situаciјu u svоm nеpоsrеdnоm оkružеnju i dоprinеsu fоrmirаnju slоbоdnоg, mоdеrnоg i dеmоkrаtskоg društvа.

GRAD: Subotica

ORGANIZACIJA: Udruženje TERRA’S

LINK: http://www.terras.org.rs/

Udruženje TERRA’S je osnovano 1990.godine u Subotici u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi. Misija TERRA’S-a je usmerena na podizanje nivoa kvaliteta življenja harmonizacijom prirodnih resursa i kapaciteta lokalne zajednice i regiona. Među prvim je organizacijama u Srbiji čija je prioritetna delatnost razvoj organske proizvodnje putem edukacije, savetodavtsva, izdavaštva i istraživanja.

GRAD: Valjevo

ORGANIZACIJA: Evropski pokret u Srbiji – Lokalno veće Valjevo

Lokalno veće Evropskog pokreta u Valjevu osnovano je u aprilu 2003.godine, sa ciljem da u gradu i regionu promoviše ideju Evropske unije, vrednosti naše i evropske kulture, aktivno učestvuje u demokratizaciji lokalne sredine i razvoju građanskog društva.

ORGANIZACIJA: Ekološko biciklističko društvo “Zeleni bicikl”

LINK: http://www.greenbikevaljevo.org/

Ekološko Biciklističko društvo Zeleni Bicikl (Green Bike ) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine i promociji rekreativnog biciklizma i cikloturizma u Republici Srbiji.

GRAD: Vranje

ORGANIZACIJA: Generator

LINK: http://www.generator.org.rs/

GRAD: Zaječar

ORGANIZACIJA: Zaječarska inicijativa

LINK: www.zainicijativa.org

Zaječarska inicijativa (ZI) je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, čija je misija razvoj civilnog društva i demokratije u istočnoj Srbiji, polazeći od lokalnog nivoa i sa naglaskom na mladim ljudima. Vizija Zaječarske inicijative je snažno građansko društvo koje nadzire rad svih nivoa vlasti i učestvuje u kreiranju i realizaciji javnih politika, a sve u cilju dobrog vršenja vlasti.